znak sprawy: ZZ-2721-1-U-ZO/2016, "Przygotowanie kompletnej Analizy popytu (w formie Raportu w wersji elektronicznej i papierowej) na ofertę WCB EIT+ na nowy produkt turystyczny/kulturalny (Analizy popytu na planowane usługi turystyczne/kulturalne) będący przedmiotem projektu, powstałej w wyniku przeprowadzenia badań rynkowych, wraz z jej możliwą późniejszą modyfikacją, oraz przeniesienie na Zamawiającego pełnych autorskich praw majątkowych do ww. utworu, w ramach działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".

plusfontminusfontreloadfont