Jacek Otlewski

Print Friendly

Jacek Otlewski

Koordynator programu badawczego projektu BioMed

Profesor tytularny od 1994 r., profesor zwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim od 1994 r.
Specjalność naukowa: biochemia, biologa molekularna, biofizyka, biotechnologia

Główne osiągnięcia naukowe:

– wyjaśnienie mechanizmu stabilizacji dimerycznego białka Lis-1 odpowiedzialnego za tworzenie kory mózgowej człowieka (2003-2004)
– określenie struktury białka dikortyny metodą heteronuklearnych widm NMR oraz zaproponowanie sposobu jego oddziaływania z tubuliną i mikrotubulami (2002-2003)
– współudział w ustaleniu algorytmu umożliwiającego określenie energii oddziaływania między proteazami serynowymi a ich białkowymi inhibitorami na podstawie znajomości sekwencji aminokwasowej inhibitorów (1983-2002)
– ustalenie, że aminokwasy na powierzchni białka mogą mieć zasadniczy wpływ na jego stabilność (1998-2001)
– określenie struktury hisaktofiliny metodą rezonansu magnetycznego; struktura ta w 1992 roku była jedną z największych określonych poprzez NMR (1990-1992)
– wyjaśnienie strukturalnych przyczyn dominującej roli pozycji P1 w białkowym inhibitorze proteaz (BPTI) poprzez zmierzenie odpowiednich stałych asoscjacji oraz udział w określeniu 25 wysokorozdzielczych struktur krystalicznych kompleksów proteaza-inhibitor (1997-2004)
– określenie przedziału wartości stałych hydrolizy dla pojedynczych wiązań peptydowych w natywnych białkach globularnych (1999-2002)
– wyselekcjonowanie z bibliotek białek prezentowanych na fagach wariantów inhibitora BPTI bardzo silnie hamujących chymotrypsynę i elastazę (1995-2001)
– współodkrycie i współudział w określeniu struktury najmniejszych białkowych inhibitorów proteaz z nasion dyniowatych oraz wyodrębnienie ich w nową rodzinę inhibitorów (1980-1992)

Publikacje:

łącznie ponad 140 cytowanych ponad 3000 razy

Zagraniczne staże naukowe:

1983-1985 – trzyletni staż podoktorski (laboratorium M. Laskowskiego, Jr., Purdue University, USA);
1990-1991 – półtoraroczne stypendium Fundacji A. Humboldta (laboratorium R. Hubera i T. Holaka, Max-Planck Institute for Biochemistry, Niemcy),
1993 – profesor wizytujący (1 rok), Purdue University, USA.

Wykłady na zaproszenie:

ogółem 70 wykładów na zaproszenie wygłaszanych na zjazdach naukowych lub w instytucjach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym na uniwersytetach: Oxford, Vriginia, Tromso, Berlin, Osaka, Purdue, Oslo oraz w Max-Planck Institute for Biochemistry, Lithuanian Institute for Biotechnology.

Dydaktyka i kształcenie kadry:
zakończone przewody doktorskie: 20

Nagrody i wyróżnienia:
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (4 nagrody), 1982-1991
Złoty Krzyż Zasługi, 2001
Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za całokształt dorobku, 2004
Subsydium dla Uczonego przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, 2000
Nagroda im. J.K. Parnasa za najlepszą, publikację z dziedziny biochemii opublikowana w 2000 roku, 2001
Medal Leona Marchlewskiego za całokształt osiągnięć naukowych przyznany przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN, 2004
Nagroda zespołowa sekretarza PAN, 1987
Indywidualna nagroda II Wydziału PAN, 1995
Indywidualna nagroda II Wydziału PAN, 2002

Działalność organizacyjna:
Członek: Polskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organization, Academia Europaea, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Societas Humboldtiana Polonorum, Protein Society.
– Członek sekcji Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki KBN (1995-1997 oraz 1999-2002)
– Zastępca dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego (1996-1999)
– Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2006-2012)
– Członek sekcji Biotechnologii KBN (1999-2002)
– Członek Prezydium Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (1999-2002)
– Przedstawiciel Polski w International Union of Biochemistry and Molecular Biology (1999-2002)
– Przedstawiciel Polski w COST (2006-2007)
– Członek panelu oceniającego Applied Life Sciences and Biotechnology ERC Advanced Investigation Grants, 2009-2013 przy Komisji Europejskiej.
– Członek Komitetu Biotechnologii PAN (1999-2002)
– Członek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (1996-2002)
– Członek Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (1996-2002)
– Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN (2007-2010)
– Członek Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (2007-)
– Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (2007-2010)
– Koordynator sympozjum Proteins and peptides at work odbywającego się w ramach 29 Kongresu FEBS (Warszawa, 26 czerwca – 1 lipca, 2004)
Koordynator merytoryczny projektu BioMed realizowanego przez Wrocławskie – Centrum Badań EIT+ (2008-2015)

Recenzent projektów badawczych dla Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego (ponad 200 recenzji) oraz National Science Foundation (USA), Biotechnology and Biological Sciences Research Council (UK), European Molecular Biology Organization, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wellcome Trust (UK), Medical Research Council (UK), Science Foundation Ireland, Strategic Research Cluster Programme (Ireland), European Research Council,

Członek rady naukowej czasopism Annexins, Central European Journal of Biology

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont