Adam Proń

Print Friendly

Adam Proń

Rada Naukowa

Prof. dr hab. inż. Adam Proń (Politechnika Warszawska)

Urodził się w 1951 r. w Sosnowcu. Po uzyskaniu stopnia magistra inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1980 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Pensylwańskim w Filadelfii pod kierunkiem Alana G. MacDiarmida, jednego z laureatów Nagrody Nobla z 2000 r. W tym samym roku rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej. W 1988 roku obronił pracę habilitacyjną na tej uczelni, a w 1993 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1991-1993 dzielił swój czas pomiędzy Polskę i Stany Zjednoczone, gdzie pracował w UNIAX Corporation (obecnie oddział DuPonta), ściśle współpracując z Alanem J. Heegerem (kolejnym laureatem Nagrody Nobla z 2000 r.). W 1998 roku rozpoczął pracę w CEA (Komisariat Energii Atomowej) w Grenoble na stanowisku dyrektora badawczego (directeur de recherches). W marcu 2012 roku Profesor Adam Proń przeszedł na emeryturę w CEA, podtrzymując swoje związki z tą instytucją jako doradca naukowy. W tym samym czasie przyjął stanowisko profesora zwyczajnego na Politechnice Warszawskiej, gdzie obecnie kieruje grupą badawczą zajmującą się chemią materiałów i nanomateriałów.

W 2002 roku otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najbardziej prestiżową nagrodę naukową w Polsce. W 2011 r. otrzymał Medal Jana Zawidzkiego, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za osiągnięcia w dziedzinie chemii fizycznej. Jest redaktorem regionalnym czasopisma „Synthetic Metals”, wydawanego przez oficynę Elsevier i poświęconego chemii, fizyce i inżynierii organicznych i weglowych materiałow elektroaktywnych. Jest również przewodniczącym Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Najnowszym obszarem zainteresowań naukowych prof. Adama Pronia jest synteza i badanie właściwości półprzewodników organicznych oraz otrzymywanie hybrydowych (organiczno-nieorganicznych) nanomateriałów dla różnych zastosowań. Jest autorem prawie 300 prac naukowych w takich pismach jak: “Journal of American Chemical Society”, “Advanced Materials”, “Advanced Functional Materials”, “Nano Letters”, “Chemistry of Materials”, “Macromolecules”, “Physical Review Letters” itd., które były cytowane ponad 7000 razy. Prof. Adam Proń jest także współautorem kilku międzynarodowych patentów z dziedziny chemii i technologii materiałów i nanomateriałów.

Uzyskał kilkanaście grantów naukowych od polskich, francuskich oraz europejskich instytucji badawczych, jak również grantów typowo przemysłowych, finansowanych przez takie korporacje, jak Hitachi, Hutchinson czy Electrorecherche.

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont