Projekty zakończone

Print Friendly, PDF & Email

Projekty zakończone

Projekt PLACES był realizowany w latach 2010-2014 i angażował szereg wrocławskich instytucji (m.in. EIT+).

PLACES to projekt realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W jego realizację zaangażowanych było dziesięć regionów Starego Kontynentu oraz 69 miast Europy, w tym Wrocław. Projekt ten miał na celu stworzenie i wdrożenie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej.

By skutecznie koordynować poszczególne aktywności związane z tym projektem na poziomie lokalnym, w stolicy Dolnego Śląska powołano Wrocławskie Partnerstwo Miejskie (WPM).

Partnerami zostali:

 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+;
 • Wydział Edukacji Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Dolnośląski Festiwal Nauki, jako asocjacja wielu uczelni i instytucji;
 • Instytucja Kultury „Wrocław 2016”
 • Politechnika Wrocławska;
 • wrocławski oddział Telewizji Polskiej
 • Uniwersytet Wrocławski;

Działania promujące synergię środowiska naukowego z biznesem i lokalną społecznością realizowała także współpracująca z EIT+ Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, w 2011 r. wyróżniona przez serwis Nauka w Polsce PAP nagrodą „Popularyzatora Nauki”.

Najważniejszym zadaniem jakie stało  przed instytucjami zaangażowanymi w projekt PLACES było opracowanie Lokalnego Planu Działania (LPD).

Projekt Places zakończył się w 2014 r.

Strona internetowa projektu PLACES

TEPSIE (The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe)

Polska nazwa: TEPSIE – Teoretyczne, empiryczne i polityczne podstawy budowy innowacji społecznej w Europie.

OKRES REALIZACJI
2012-2015

BUDŻET
266 900 euro.

Celem Projektu TEPSIE było opracowanie kierunków rozwoju instrumentów, metod i polityk, które stały się częścią strategii Unii Europejskiej zorientowanej na rozwój  innowacji społecznej.

Szczegółowe zadania badawcze w które zaangażowane było EIT+ obejmowały:

 • WP1 Przegląd systemów innowacji społecznej (Overview of the system of social innovation).
 • WP2 Pomiar innowacji społecznej (Measuring social innovation).
 • WP3 Pokonywanie barier rozwoju innowacji społecznej (Removing barriers to social innovation).
 • WP4 Badanie rozwoju systemów finasowania innowacji społecznej (Generating capital flows).
 • WP5 Angażowanie aktorów społecznych w procesie kreowania innowacji społecznej (Engaging the public).
 • WP6 Identyfikacja  narzędzi ocen innowacji społecznej (Knowing what works).
 • WP7 Dostarczenie teoretycznej i empirycznej wiedzy na temat rozwoju innowacji społecznej (Growing what works).
 • WP8 Wykorzystanie sieci informacyjnych do rozwoju innowacji społecznej (Using online networks to maximum effect).
 • WP9 Rozpropagowanie wyników przedsięwzięcia i rekomendacje (Dissemination of findings and recommendations).

PARTNERZY PROJEKTU TEPSIE:

1.    Danish Technological Institute (Dania)
2.    The Young Foundation (Wielka Brytania)
3.    University of Heidelberg (Niemcy)
4.    Atlentis (Grecja)
5.    Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia)
6.    Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Projekt EU FP7 finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego badań (FP7-Współpraca-SSH.2011.1.3-1).

ASPICE – Action to Support Photonic Innovation Clusters in Europe (www.fp7-aspice.eu)

Projekt EU FP7 finansowany był ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego badań (FP7-ICT- 2011-7).

OKRES TRWANIA
wrzesień 2011 – sierpień 2014

CELEM WSPÓŁPRACY BYŁO:

 • zbadanie działalności ośrodków innowacji fotonicznych, platform, klastrów oraz na ich podstawie opracowanie podręcznika dobrych praktyk, czyli sprawdzonych, wydajnych i skutecznych usług oferowanych w branży fotonicznej;
 • opracowanie sprofilowanego łańcucha logistycznego w dwóch obszarach społecznych: opieka zdrowotna oraz bezpieczeństwo obywateli Europy, w których przemysł fotoniczny będzie kluczowym dostawcą technologii;
 • angażowanie przedstawicieli klastrów i platform oraz innych zainteresowanych stron, do skorzystania z wyników projektu oraz wniosków z niego płynących, a także dostosowanie własnych programów rozwoju do wyzwań stojących przed branżą fotoniczną w Europie.

Szczegółowe zadania badawcze, w które zaangażowane było Wrocławskie Centrum Badań EIT+ :

 • WP 1. Dobre praktyki w działalności innowacyjnych klastrów i platform fotonicznych;
 • WP 2.  Wykorzystanie łańcucha wartości technologii fotonicznych dla ochrony zdrowia w starzejącym się społeczeństwie;
 • WP 3. Wykorzystanie łańcucha wartości technologii fotonicznych dla bezpieczeństwa obywateli Europy
 • WP 4. Zaawansowane narzędzia oraz procesy dla wzmocnienia współpracy klastrów fotonicznych;
 • WP 5. Serwis usługowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów na podstawie łańcucha wartości.

Partnerzy konsorcjum:

 • ESP Central Ltd (koordynator), Wielka Brytania
 • Opticsvalley,  Francja
 • OptoNet, Niemcy
 • Southern European Cluster in Photonics and Optics, Hiszpania
 • Foundation for Research and Technology – Hellas, Grecja
 • National University of Ireland, Galway, Irlandia
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+

ACROPOLIS – Advanced coexistence technologies for radiooptimisation in licensed and unlicensed spectrum.

CEL PROJEKTU:

 •  wypracowanie odpowiednich mechanizmów i narzędzi umożliwiających nawiązanie współpracy pomiędzy europejskimi ekspertami pracującymi w różnych projektach badawczych nad przyszłościowymi technologiami telekomunikacyjnymi takimi jak radio kognitywne i współdzielenie widma elektromagnetycznego

OKRES REALZIACJI:
październik 2010 – wrzesień 2013.

Największe zaangażowanie ICT RC przejawia w następujących pakietach zadań:

 • WP2: Oparte na Internecie narzędzia integrujące
 • Zadanie 2.1: Uruchomienie portalu internetowego.
 • Zadanie 2.2: Utrzymanie i zarządzanie serwisu.
 • WP16: Program współpracy z przemysłem
 • Zadanie 16.1: Warsztaty dla środowiska przemysłowego.
 • Zadanie 16.2: External Advisory Committee interaction
 • Zadanie 16.3: Internetowy kanał integracji środowiska przemysłowego, biuletyny, newslettery.

PARTNERZY PROJEKTU ACROPOLIS:

 •  RWTH Aachen University
 • Institute of Accelerating Systems and Applications
 • University of Rome “La Sapienza”
 • Dresden University of Technology
 • University of Piraeus Research Center
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • The Centre for Telecommunications Research (CTR), King’s College London
 • Royal Institute of Technology
 • University Ss. Cyril and Methodius
 • Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya
 • The Joint Research Centre
 • Poznan University of Technology
 • University of Surrey
 • The EADS Innovation Works
 • The University of Leeds
 • EURECOM

***

Projekt EU FP7 ACROPOLIS typu Network of Excellence jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego badań (FP7-ICT- 257626).

Projekt BBMRI LPC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure Large Prospective Cohorts)

CZAS REALIZACJI:
luty 2013 – styczeń 2017

Zadaniem projektu BBMRI LPC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure Large Prospective Cohorts) była integracja działań poszczególnych biobanków z terenu Europy.

CEL PROJEKTU:

 • harmonizacja sposobu kolekcji danych osobowych i medycznych pochodzących od osób uczestniczących w projektach z zakresu biobankowania,
 • określenie/harmonizacja definicji poszczególnych jednostek chorobowych,
 • rozwój technik stosowanych w biobankowania ludzkiego materiału biologicznego, gwarantujących pozyskiwanie próbek o wysokiej jakości,
 • tworzenia i zapewnienia dostępu do danych całych sekwencji genomu, transkryptomu, proteomu, metabolomu generowanych w ramach projektu,
 • budowanie nowych sieci współpracy  publiczno-prywatnych z udziałem dużych Biobanków, koncernów diagnostycznych i farmaceutycznych,
 • tworzenie sieci transferu wiedzy pomiędzy uznanymi placówkami biobankującymi ludzki materiał biologiczny a nowopowstającymi placówkami szczególnie na terenie Europy Wschodniej, gdzie idea biobankowania staję się  w chwili obecnej coraz bardziej popularna.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ było jednym z wykonawców pakietu siódmego (WP7) w projekcie BBMRI LPC.

Projekt „Network Sunrise – Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu”   realizowany był w ramach działania 8.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu była budowa portalu internetowego dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Powstała także platforma umożliwiająca nawiązywanie relacji, budowanie kontaktów, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń między naukowcami a przedsiębiorcami.

Wrocławskie Centrum Badań EIT + realizowało dwa zadania: „Budowa serwisu” i „Animacja”. Było odpowiedzialne za planowanie, projektowanie i rozwój funkcjonalności oraz narzędzi, które umożliwiły integrację środowiska naukowego i biznesowego.

W ramach projektu udało się dotrzeć do łącznie tysiąca osób – 500 przedstawicieli świata nauki i 500 przedstawicieli środowiska biznesowego. Wszyscy – dzięki swojej aktywności – powinni sprawić, że portal spełni swoją rolę, będąc m.in. doskonałym narzędziem pomocnym w transferze wiedzy i doświadczeń.

Projekt zakończono w październiku 2012 r.

W ramach klastra realizowano zadanie publiczne „Promocja Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych na Arenie Międzynarodowej”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
budżet Województwa Dolnośląskiego,

OKRES REALIZACJI:
1 czerwca – 15 grudnia 2011 r.

CEL PROJEKTU:

 •  kształtowanie Dolnego Śląska jako innowacyjnego regionu rozwoju fotoniki rozpoznawalnego w kraju i na świecie.

Sygnatariuszami umowy konsorcjum DKTF są: podmioty gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki naukowo-badawcze, władze lokalne, media oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na Dolnym Śląsku. Konsorcjum jest wynikiem współdziała na rzecz  wielopłaszczyznowej integracji  dyscyplin naukowych i przemysłowych w dziedzinie  fotoniki Województwa  Dolnośląskiego.

PROJEKT ZAMKNIĘTY W GRUDNIU 2011 R.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ realizowało dwa projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus.

FNP Metan

CEL PROJEKTU:

 • Opracowanie nowej techniki ultraczułej detekcji gazów i jej zastosowanie do monitorowania poziomu metanu w atmosferze.

Wykrywanie wycieków metanu (zarówno na etapie wydobycia jak i przesyłu) ma także znaczenie ekonomiczne.

Ponadto, opracowana technika pomiarowa mogła być z łatwością zaadoptowana do detekcji innych związków występujących w atmosferze, np. pary wodnej lub tlenków węgla i azotu.

CZAS TRWANIA:
30 czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fnp

FNP Solar

Wytwarzanie i charakteryzacja elastycznych organicznych ogniw słonecznych z wyeliminowaną elektrodą tlenku indowo-cynowego.

CEL PROJEKTU:

 • opracowanie polimerowego ogniwa słonecznego, w wyeliminowaną elektrodą tlenku indowo-cynowego (ITO).

CZAS TRWANIA:
1.04.2012 r. – 30.04.2014 r.

BUDŻET:
324 000,00 zł

Projekt realizowany był w ramach programu Homing Plus realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fnp

log

PATENT PLUS – Wsparcie patentowania wynalazków

Patent Plus był programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mającym na celu unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. otrzymało od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w ramach programu Patent Plus na przeprowadzenie postępowania formalnego, komercjalizacji i działań edukacyjnych związanych z ochroną ważnego wynalazku z dziedziny nanotechnologii: Sposób wytwarzania spienionych, bezpostaciowych, niepalnych materiałów izolacyjnych. Projekt Patent Plus jest realizowany przez pracowników Departamentu Nanotechnologii EIT+.

Wynalazek powstał we współpracy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (współwłasność zgłoszenia).

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zakończyło realizację programu stażowego „Kumulacja kompetencji”.

REZULTATY PROJEKTU:
W okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. 33 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym 12 kobiet odbyło staże w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska (o 6 więcej, niż planowano na etapie pisania wniosku o dotację). Staże trwały od 6 do 12 miesięcy i były dedykowane pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznych działających w obszarach bio, nano, energia.

W efekcie współpracy naukowców i przedsiębiorców powstały 33 unikalne programy stażowe.

BIO

Staże w przeważającej mierze skupiały się wokół badań związanych z produktami leczniczymi (analiza składu produktów leczniczych i naturalnych źródeł pozyskiwania surowców, projektowanie, badanie oraz opracowywanie w skali technologicznej nowoczesnych postaci leków, przygotowywanie strategii komercjalizacji wyników badań, poszukiwanie nowych związków i określenie ich potencjalnych kierunków działania farmakologicznego oraz zastosowania w profilaktyce i leczeniu) i suplementami diety. W ramach tego obszaru pojawiły się także staże, w trakcie których stworzone zostały narzędzia pracy, takie jak specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania, wizualizacji i sterowania procesami produkcyjnymi, algorytmy, aplikacje ułatwiające realizację badań czy zarządzanie procesem badawczym. Ponadto zrealizowano staż dotyczący innowacji społecznych – promocji zielonego ciepła sieciowego i poprawy życia mieszkańców Wrocławia, staże w zakresie prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

ENERGIA

Naukowcy głównie zajmowali się odnawialnymi źródłami energii (OZE). W ramach tego obszaru we współpracy z jedną z firm, kilku naukowców włączono w zespół, który pracował nad wykorzystaniem OZE do budowy nisko- i zero-energetycznych budynków z inteligentnym systemem zarządzania energią. W trakcie tych staży projektowano energooszczędne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, instalacyjne z uwzględnieniem parametrów środowiskowych, pracowano nad optymalizacją pracy układów wentylacyjnych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych, analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań budowlano-energetycznych, a także monitorowano procesy fizyczne w budynkach oraz ich otoczeniu na potrzeby oszacowania bilansu energetycznego i optymalizacji sterowania. W tym obszarze powstał także staż dotyczący pozyskiwania energii z uwzględnieniem nowatorskiej technologii wykonywania dolnych źródeł ciepła zasilających pompy ciepła w postaci wymienników gruntowych oraz staż badający wytwarzanie energii z surowców organicznych, takich jak biomasa, przemysłowe odpady organiczne, odpady komunalne i osady pościekowe, w oparciu o francuską technologię zgazowania termicznego. Powstał także innowacyjny model ekorozwoju Wrocławia jako miasta niskowęglowego w zakresie m.in. implementacji odnawialnych źródeł energii, a także staż, którego celem było stworzenie i wdrożenie planu globalnej strategii marketingowej w zakresie usług dla branży energia. Obok staży służących wykorzystywaniu energii z OZE, stażyści pracowali nad minimalizacją zużycia energii m.in. przez roboty przemysłowe. Zrealizowano także staż, w ramach którego powstały elementy projektu technicznego pojazdu gąsienicowego.

NANO

Stażyści pracowali m.in. nad udoskonaleniem technologicznego procesu wytwarzania nanoproszków i optymalizacją poszczególnych etapów produkcji nanoproszków, zastosowaniem technologii DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnałów), opracowaniem technologii nanopolimeryzacji ciekłych silikonów, gniazda technologicznego, automatyzacji i urządzeń peryferyjnych. W tym obszarze zrealizowano także program stażu, w który badano stan techniki i rozwiązań technicznych z zakresu elektroniki, optoelektroniki i fotoniki, mechaniki, rozwiązań teleinformatycznych, a także zajmowano się tematyką badania czystości patentowej i określania zdolności patentowej wynalazku.

18 przedsiębiorstw, w których odbywały się staże, to firmy działające w obszarze wysokich technologii, o dużym potencjale do absorpcji innowacyjnych rozwiązań, poszukujące nowych nisz technologicznych, wdrażające patenty i innowacje, zainteresowane współpracą z jednostkami naukowymi i udziałem w projektach B+R poprzedzających tworzenie nowych produktów rynkowych.

W wyniku realizacji Projektu ukazane zostały zalety współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami na obszarze województwa dolnośląskiego. Spośród 33 staży, 20 to staże o innowacyjnych rezultatach. Postało wiele analiz, opracowań, kilkanaście publikacji. Ponad 20 staży zakończyło się nawiązaniem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikiem naukowym. Przedsiębiorcy realizując staże odnieśli niewątpliwe korzyści w postaci opracowanych analiz, projektów, modeli i gotowych produktów. Naukowcy zaś podnieśli swoje kompetencje w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych, wykorzystywania wiedzy w badaniach o charakterze praktycznym oraz w zakresie komercjalizacji wyników badań, mieli ponadto okazję do poznania procesów testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek, metod prowadzenia badań przemysłowych w konkretnej branży, analizy potrzeb rynku. Dostęp do danych i technologii dał im możliwość poszerzenia warsztatu badawczego oraz rozwoju naukowego.

CEL PROJEKTU:

 • uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej poprzez przygotowanie zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej PCT (cztery zgłoszenia patentowe).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.01.2013 r. – 30.09.2015 r.

BUDŻET:
1 083 876,77 PLN

Projekt: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

Opis wynalazków objętych ochroną:

1. Liposomowego preparatu zawierającego przeciwnowotworową substancję aktywną 

Liposomowy nośnik leku przeciwnowotworowego

Liposomy to mikroskopijne, kuliste struktury zbudowane z podwójnej warstwy lipidowej. Przyjmują formę jednowarstwowych lub wielowarstwowych pęcherzyków, w których można zamykać różne substancje chemiczne. Liposomy znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i medycynie jako nośniki związków aktywnych, w tym leków przeciwnowotworowych.

Zastosowanie takiej formy leku przynosi wiele korzyści. Pozwala na dystrybucję zarówno związków hydrofilowych oraz hydrofobowych, ukierunkowuje dostarczanie farmaceutyków do miejsc docelowych, zmniejsza ich toksyczność oraz chroni przed szybką biodegradacją a poprzez długie i stopniowe uwalnianie leku wydłuża jego czas działania.

Pomimo wielu znanych metod otrzymywania liposomów w dalszym ciągu prowadzi się intensywne badania nad opracowaniem technik pozwalających na zamknięcie jak największej ilość leku w jak najmniejszej objętości liposomu, uzyskując jednocześnie nietoksyczne preparaty o wysokiej trwałości.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował liposomowy preparat zawierający antynowotworową substancję czynną oraz sposób jego wytwarzania. Wynaleziona metoda pozwala na wysokowydajne zamykanie leku i otrzymywanie stabilnego preparatu liposomowego, który może znaleźć zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

2. Nowych metod nanoenkapsułowania farmaceutyków 

Micela polimerowa – nośnik substancji aktywnych

Obecnie jednym z głównych celów nowoczesnej technologii farmaceutycznej jest udoskonalenie znanych terapii i opracowanie nowych form stosowanych leków, tak aby zwiększyć ich efektywność terapeutyczną oraz zminimalizować skutki uboczne poprzez bezpośrednie dostarczenie ich do określonego miejsca działania.

Przykładem struktur mogących pełnić rolę nośników substancji czynnych są micele polimerowe. Są to kuliste struktury zbudowane z hydrofilowej otoczki i hydrofobowego rdzenia we wnętrzu którego zamykane są substancje aktywne. Zastosowanie miceli pozwala na ukierunkowany transport leku do zmienionej chorobowo tkanki, kontrolowane uwalnianie leku, poprawę jego biodostępności, zmniejszenie toksyczności.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował nowe nośniki typu micel polimerowych zawierające substancje aktywne i sposób ich wytwarzania. Opisana metoda pozwala na otrzymanie wysoce stabilnych nanonośników możliwych do zastosowania jako nowoczesne systemy dostarczania substancji terapeutycznych, w tym jako nośniki dla leków przeciwnowotworowych.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

3. Czystej albuminy oraz sposób jej otrzymywania i detekcji

Ultra – czysta albumina

Surowicza albumina wołowa (BSA) jest białkiem powszechnie stosowanym w biochemii i biologii molekularnej. Jest ona również dostępna handlowo. Jej cena jest stosunkowo niska, jednak czystość do wielu zastosowań nie jest zadowalająca. W przypadku badań podstawowych, gdzie albumina wykorzystywana jest głównie jako białko modelowe, stopień czystości komercyjnie dostępnej albuminy jest wystarczający. Wyższa czystość niezbędna jest natomiast do innych zastosowań. Albumina pozbawiona zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń cukrowych) jest wymagana między innymi w badaniach wykrywania białek, jonów metali, do konstruowania szczepionek, wytwarzania selektywnych przeciwciał czy jako nośnik substancji czynnych w leczeniu chorób zapalnych lub nowotworowych.

Dotychczas, pomimo dużego zapotrzebowania na albuminę wysokiej jakości, brakuje szybkich i wydajnych metod jej oczyszczania.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował prosty sposób uzyskiwania, oczyszczania i identyfikacji ultra-czystej surowiczej albuminy wołowej z preparatów dostępnych komercyjnie. Zastosowanie opracowanej metody pozwoli na wprowadzenie na rynek wyższej jakości albuminy oraz na weryfikację czystości dostępnego handlowo produktu.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

4. Sposobu różnicowania zmian nowotworowych oraz zestawu do jego realizacji

Metoda diagnostyki raka tarczycy
Nowotwór tarczycy to jeden z najczęstszych nowotworów układu endokrynnego. Wyróżnia się kilka rodzajów nowotworów gruczołu tarczycowego. W większości są to zmiany łagodne zwane gruczolakami, rzadziej występują formy złośliwe – gruczolakoraki.

Pomimo znacznego rozwoju metod diagnostycznych oraz powszechnego występowania nowotworów tarczycy nadal istnieją ogromne trudności w odróżnieniu postaci guzów łagodnych od złośliwych. Obecnie różnicowanie nowotworów tarczycy złośliwych od łagodnych wykonywane jest głównie na preparacie pooperacyjnym, natomiast określenie ich charakteru poprzez aspiracyjną biopsję cienkoigłową w większości przypadków jest niemożliwe. Trwają zatem intensywne poszukiwania nowych technik diagnostycznych pozwalających na trafne przedoperacyjne rozpoznanie zmian nowotworowych i tym samym zmniejszenie liczby niepotrzebnych operacji usunięcia gruczołów tarczycowych.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował sposób oraz zestaw do różnicowania zmian nowotworowych tarczycy pozwalający na odróżnienie zmian złośliwych od łagodnych. Opracowana metoda polega na immunohistochemicznym pomiarze ilości białka jako markera diagnostycznego.

Zastosowanie opisanej metody uzupełni stosowane dotychczas techniki diagnostyczne tarczycy i pozwoli na rozróżnienie zmian nowotworowych złośliwych od łagodnych.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 14.05.2015
plusfontminusfontreloadfont