InRoad

Print Friendly

InRoad

Synchronizacja priorytetów i mechanizmów finansowania oraz ewaluacji Infrastruktur Badawczych (IB) o znaczeniu ponadnarodowym. 

Projekt InRoad jest realizowany jako działanie wspierające (CSA) budowanie europejskich infrastruktur badawczych w ramach programu Horyzont 2020 (priorytet doskonałość naukowa, call: Policy and international cooperation measures for research infrastructures). Projekt ma przyczynić się do lepszej harmonizacji infrastruktur badawczych o znaczeniu europejskim, zarządzania w całym cyklu funkcjonowania od projektu do wygaszenia działalności oraz ewaluacji ex-ante, przejściowej (monitorującej) i oceny ex-post. W tym celu analizowane są opinie ekspertów, najlepsze praktyki krajowe i wspólne trendy procedur dotyczących tworzenia tzw. Krajowych Map Drogowych Infrastruktur Badawczych oraz ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)  link http://www.esfri.eu/

Od stycznia 2017 r. do końca 2018 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest jednym z 13 partnerów przygotowujących rekomendacje dla KE w zakresie optymalizacji współpracy Infrastruktur Badawczych, mającej bezpośredni wpływ na rozwój europejskiej przestrzeni badawczej, ułatwianie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz rozwijanie konkretnych przedsięwzięć z kluczowymi partnerami naukowymi i przemysłowymi. Istotne jest także  promowanie kultury współpracy pomiędzy nimi. Głównym narzędziem do określenia najistotniejszych dobrych praktyk są przeprowadzone wywiady on-line. WCB EIT+ współpracuje przy realizacji projektu z pracownikami MNiSW odpowiedzialnym za tworzenie i aktualizację Polskiej Ma py Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB)  http://www.nauka.gov.pl/dokumenty-strategiczne/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej.html

(PMDIB) wymiar międzynarodowy link do prezentacji  http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/Michal_Rybinski-Polska-Mapa-Drogowa-IB.pdf

Zapisz

Zapisz

Aktualności:

Aktualności z dnia 20.11.2017 r.
Pierwsze regionalne warsztaty projektu InRoad
Warsztaty zostały zorganizowane przez  Instytut Ustav Fyzikalni Chemie J. Heyrovskeho (HIPC) i odbyły się  w dniach 8-9  listopada w Liblicach k/Pragi. Głównym celem spotkania było omówienie studiów przypadków dotyczących finansowania Infrastruktur Badawczych (IB) i tworzenia planów działania, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych źródeł finansowania. Celem spotkania było zebranie opinii zarówno osób zarządzających IB jak i przedstawicieli instytucji finansujących. Dyskusje dotyczyły znaczenia koordynacji i zabezpieczenia finansowania w ramach krajowych procesów budowania tzw. Map drogowych infrastruktur badawczych oraz przedstawienie zaleceń dotyczących przyszłego programowania ESIF i finansowania IB w kolejnych latach po 2020 r.

Wydarzenie zostało otwarte prezentacją czeskiej mapy drogowej dużych infrastruktur. W wystąpieniu Dr. Lukáš Levák, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, przedstawił proces nadawania priorytetów i kryteriów wyboru infrastruktur badawczych do krajowej mapy oraz zasady ewaluacji infrastruktur, które na mapie pozostają i otrzymują dofinasowanie także na działalność operacyjną. 34 uczestników z 15 krajów UE wzięło udział w 4 panelach dyskusyjnych przy okrągłym stole, poświęconych finansowaniu infrastruktur badawczych (RI) na różnych etapach cyklu życia RI oraz aspektom rozwoju biznesplanu pod kątem oceny stabilności funkcjonowania IB.

W Polsce, podobnie jak w Czechach, głównym źródłem dofinansowania etapu budowania i wyposażenia Infrastruktur Badawczych (IB) są europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ESIF. Natomiast krajowy wkład w przedsięwzięcia o zasięgu unijnym z mapy drogowej ESFRI jak np. ELI – Extreme Light Infrastructure, Wojskowej Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie czy European XFEL – Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, finansuje MNiSW.

Był to pierwszy z serii pięciu regionalnych warsztatów, koncentrujących się na różnych kontekstach krajowych. Kolejne warsztaty regionalne odbędą się w Rzymie, 27 i 28 listopada. Następne będą w lutym (Portugalia), marcu Niemcy i w kwietniu 2018 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

W przypadku pytań lub wniosków, prosimy o kontakt info@inroad.eu lub z polskim koordynatorem projektu: 
Beata Lubicka
Koordynator Projektu
email:  blubicka@eitplus.pl

Aktualności z dnia 22.07.2017 r.
Trwa aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018
Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz czwarty ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 (EMDIB). ESFRI koordynuje inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w UE najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, w wielu obszarach od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Propozycje projektów nowych lub unowocześnienia już istniejących można składać do ESFRI do 31 sierpnia br.  link http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html

Aktualności z dnia 21.07.2017 r.
Wstępne wyniki konsultacji InRoad
W od maja do czerwca b.r. przeprowadzono wśród krajowych reprezentantów ESFRI  konsultacje dotyczące wspierania krajowych Infrastruktur Badawczych (IB). Pytania obejmowały obszar decyzji, mechanizmów finansowania i modeli biznesowych oraz stopień powiązania z procesami tworzenia map drogowych IB w krajach członkowskich UE i stowarzyszonych. Wstępna analiza wyników wykazała:

 • 93% respondentów posiada krajowy proces podejmowania decyzji w celu ustalenia priorytetów i / lub finansowania IB, a 85% posiada krajową mapę drogową IB.
 • Trzy główne cele dla krajowych map drogowych to: (1) uczestnictwo w finansowaniu tworzenia międzynarodowych IB, (2) określenie strategicznych priorytetów w zakresie przewidywanego finansowania, oraz (3) określenie potrzeb naukowych i istniejących luk.
 • 61% respondentów wprowadziło procedury oceny IB, a 57% respondentów posiada procedury monitorowania IB.
 • Jako trzy najistotniejsze powody współpracy międzynarodowej dla IB wymieniono: (1) strategiczne podejmowanie decyzji, (2) procedury oceny i (3) zarządzanie cyklem od projektu do zamknięcia IB. Kraje nie posiadające procesów tworzenia map drogowych IB bardziej zainteresowane są mappingiem istniejących IB zamiast zarządzaniem na poszczególnych etapach funkcjonowania IB.
 • Kraje posiadające krajową mapę działań w dziedzinie badań i rozwoju są najbardziej zainteresowane poznaniem metod strategicznego podejmowania decyzji, największe zainteresowanie współpracą wiąże się z procedurami monitorowania i oceny.

Źródła finansowania:

Szczegółowe wyniki będą stanowić podstawę regionalnych warsztatów w październiku i listopadzie 2017 oraz tworzenia kompendium analiz z przeprowadzonych konsultacji.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Oczekiwania dotyczące realizacji celów projektu obejmują:

 • Wspieranie dialogu z Komisją Europejską i wszystkimi zainteresowanymi stronami na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, zwłaszcza w ramach prezydencji bułgarskiej i austriackiej w zakresie rozwoju polityki  dotyczącej Infrastruktur Badawczych, zgodniej z celami Europejskiej Przestrzeni Badawczej ERA;
 • Przyczynianie się do określenia  trwałych modeli funkcjonowania IB  poprzez prowadzenie studiów przypadków modeli finansowania IB w czasie całego cyklu operacyjnego  i  stosowanie  najlepszych wzorców modeli biznesowych dla IB;
 • Klasyfikacja infrastruktury według ogólnych modeli biznesowych / finansowych
 • Zalecenia dotyczące synchronizacji i interoperacyjności instrumentów finansowania IB
 • Wybór najlepszych praktyk planów biznesowych IB
 • Rekomendacje dla Komisji Europejskiej

Konsorcjum  InRoad

Partnerstwo obejmuje trzynastu partnerów z jedenastu krajów. W ramach projektu współpracują ze sobą  instytucje zarządzające procesem ustalania priorytetów i oceny Infrastruktur Badawczych, jednostki  finansujące IB  oraz operatorzy  zarządzający IB  (do których należy  Wrocławskie Centrum Badań  EIT+ sp. z o.o.)

Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der Wissenschaftlichen Forschung (SNSF), SWITZERLAND – coordinator
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Projektträger, GERMANY
Sociedad para el Fomento de la Innovacion Tecnologica S.L. (Innovatec), SPAIN
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren EV (HGF), GERMANY
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), THE NETHERLANDS
Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), PORTUGAL
Ustav Fyzikalni Chemie J. Heyrovskeho Av Cr, v. v. i. (HIPC), CZECH REPUBLIC
Service Public Federal de Programmation Politique Scientifique (BELSPO), BELGIUM
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), FRANCE
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ITALY
Science Foundation Ireland (SFI), IRELAND
Universite de Lausanne (UNIL), SWITZERLAND
Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp z o.o (EIT+), POLAND

 

W przypadku pytań lub wniosków prosimy o kontakt pod adresem info@inroad.eu lub z polskim Koordynatorem Projektu: 

Beata Lubicka
Koordynator Projektu
email:  beata.lubicka@eitplus.pl
tel. +48 502 396 845.

Obserwujcie nas również na: Facebooku, Twitterze lub LinkedIn.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 21.07.2017
plusfontminusfontreloadfont