CEPPI

Print Friendly, PDF & Email

CEPPI

Coordinated energy-related PPIs actions for cities

KIEROWNIK PROJEKTU:
Maciej Supel

OKRES REALIZACJI :
01.04.2015 r. – 31.03.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
5 438 193,60 PLN

Dla EIT+ 497 960,40 PLN

Projekt finansowany w ramach PROGRAMU HORYZONT 2020, UE.

Miasta partnerskie projektu CEPPI (Coordinated Energy-related PPI actions for cities), pośród których znajdziemy Birmingham, Walencję, Castello, Budapeszt oraz Wrocław (reprezentowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.), postanowiły pogłębić współpracę w obszarze zamówień publicznych i zwiększyć swój wpływ na ochronę klimatu, poprzez faktyczne wdrożenie optymalizacji w obszarze zamówień publicznych. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii łącznie o 33 GWh rocznie poprzez zastosowanie odpowiednich metod optymalizacji przygotowywanych postępowań przetargowych. Zmniejszenie zużycia energii przyczyni się również do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Wstępem do projektu CEPPI był projekt o nazwie PPIA (Public Procurement of Innovation in Action). Głównym celem projektu PPIA jest stymulowanie innowacji w obszarze zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań łagodzących zmiany klimatu oraz rozpowszechnianie zdobytej na ten temat wiedzy w społeczności Stowarzyszenia Climate-KIC jak i poza nim. Projekt PPIA jest w dalszym ciągu realizowany w ramach Stowarzyszenia Climate-KIC zrzeszającego ponad 240 partnerów, w skład których wchodzą kluczowe dla Europy uczelnie, jednostki badawcze, oraz firmy.

Etap I – Identyfikacja

 •  zidentyfikowanie obszarów z największym zużyciem energii w których relatywnie niewielkim nakładem pracy można znacząco zredukować zużycie energii,
 • przygotowanie wstępnej listy postępowań przetargowych charakteryzujących się znacznym potencjałem w zakresie oszczędzania energii,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z raportem prognozującym docelowe zapotrzebowanie na energię danego przedsięwzięcia

Etap II – Szkolenie

 • zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych
 • przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Wrocław oraz w jednostkach podległych szkoleń z zakresu optymalizacji zamówień publicznych pod kątem ograniczenia zużycia energii/ emisji CO2
 • wizyty studyjne w miejscach, w których dzięki optymalizacji w procesie zamówień publicznych udało się ograniczyć zużycie energii/ emisję CO2
 • wsparcie udzielone przez ekspertów w zakresie optymalizacji procesu zamówień publicznych oraz zielonych zamówień publicznych
 • przeszkolenie pracownika Urzędu Miasta Wrocław aby stał się trenerem i przekazywał wiedzę z zakresu optymalizacji zamówień publicznych/ zielonych zamówień publicznych innym pracownikom urzędu oraz jednostek mu podległych

Etap III- Wdrożenie

 • Przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Wrocław bądź jednostce mu podległej przynajmniej jednego postępowania przetargowego zawierającego wypracowane we wcześniejszych etapach projektu procedury optymalizacyjne pozwalające zmniejszyć zużycie energii/ emisję CO2

Etap IV – Promocja projektu, przez cały okres jego trwania

 • promowanie wyników projektu w postaci publikacji drukowanych
  i elektronicznych, strony internetowej, informacji w mediach elektronicznych, itp.

Korzyści z realizacji projektu:

 • ograniczenie zużycia energii/emisji CO2 w przedsięwzięciach, dla których w postępowaniach przetargowych zastosowane zostaną opracowane w ramach projektu procedury / dobre praktyki,
 • pokrycie kosztów wyjazdów szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Wrocławia bądź pracowników jednostek podległych zaangażowanych w projekt,
 • pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Wrocławia bądź pracowników jednostek podległych zaangażowanych w projekt,
 • pokrycie kosztów wsparcia eksperckiego w zakresie innowacyjnych zamówień publicznych jak i kosztów związanych z ewentualnymi ekspertyzami i audytami energetycznymi,
 • szkolenie trenerskie dla pracownika Urzędu Miasta Wrocławia, który zdobytą wiedzę będzie mógł przekazać w ramach wewnętrznych szkoleń innym pracownikom urzędu oraz pracownikom innych jednostek podległych Urzędowi Miasta.

Projekt w realizacji.

Autor: , Opublikowano: 08.09.2015
plusfontminusfontreloadfont