Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych

Print Friendly, PDF & Email

Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych

Prowadzone są badania w zakresie: mechanizmów replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych, szczepionek przeciwbakteryjnych nowej generacji, diagnostyki i prewencji chorób bakteryjnych.

Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych – poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, Helicobacter pylori i Mycobacterium tuberculosis
Badania skupiają się na mechanizmach podstawowych procesów komórkowych, replikacji i segregacji chromosomów, dzięki czemu możliwe będzie selektywne zahamowanie wzrostu komórki bakteryjnej poprzez zablokowanie replikacji lub segregacji chromosomu.

Szczepionki przeciwbakteryjne nowej generacji: otrzymywanie, charakterystyka immunochemiczna, właściwości ochronne
Celem tego zadania jest uzyskanie nowych, nietoksycznych, immunogennych szczepionek przeciwbakteryjnych indukujących powstawanie przeciwciał o właściwościach ochronnych. W badaniach tych wykorzystuje się nietoksyczne fragmenty cukrowe głównych czynników wirulencji bakterii Gram-ujemnych – endotoksyn, połączone kowalencyjnie z nośnikami białkowymi.

Wykorzystanie mechanizmów przyswajania żelaza i hemu przez bakterie Porphyromonas gingivalis w zapobieganiu i leczeniu periodontopatii
Bakterie Porphyromonas gingivalis są jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za rozwój periodontopatii oraz przyczyniają się do miażdżycy, wylewu, zawału serca. Zamierzonym celem jest opracowanie nowych związki antybakteryjnech prowadzących do zablokowania lub zahamowania szlaków metabolicznych wykorzystujących hem jako kofaktor.

Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych
Prace skupiają się nad   biochemicznymi markerami sepsy dla jej szybkiej diagnostyki i monitorowania przebiegu.  Rezultatem badań również będzie opracowanie  nowych białkowych nośników do szczepionek koniugatowych dla prewencji promienic, nokardioz, gruźlicy i chorób gruźlicopodobnych.

Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych
Wymiernym efektem prowadzonych badań będzie określenie niezależnych czynników diagnostycznych, prognostycznych oraz predykcyjnych, które będą wykorzystywane do rozpoznawania i monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.

Opracowanie inhibitorów na chorobotwórczą E. coli

Zadanie zakłada opracowanie małocząsteczkowych inhibitorów blokujących aktywność T3SS ATPazy w celu zapobiegania kolonizacji i następującemu zniszczeniu makrofagów przez EPEC i EHEC. Wyniki zadania badawczego powinny oferować wystarczającą ilość danych do ich adaptacji do modelu infekcji na dużych zwierzętach (małpy) – krok niezbędny do przejścia do testów przedklinicznych.

Zadanie pozwoli rozwinąć nowoczesne podejście do nowych terapii chorób zakaźnych opierających się na blokowaniu układów transportu białek oraz czynników zjadliwości, zarówno u samych bakterii jak i podczas interakcji bakteria-gospodarz. Technologie stosowane w zadaniu mogą być stosowane do opracowania nowych małocząsteczkowych leków antybakteryjnych i antywirusowych opierających się na blokowaniu funkcji biologicznych na poziomie molekularnym.

Opracowanie nowego sposobu wiązania przeciwciał do nanodetektora wychwytującego rzadkie komórki we krwi
Celem zadania badawczego jest otrzymanie efektywnego sposobu wiązania biocząsteczek z powierzchnią stałą przy zastosowaniu nietoksycznych podłoży modyfikowanych związkami krzemoorganicznymi. Stanowić będą one łącznik pomiędzy powierzchnią nanodetektora i przeciwciałami, efektywnie je wiążąc. Dzięki temu stanie się możliwe wyłapywanie rzadkich komórek we krwi przy zastosowaniu mikro-urządzeń diagnostycznych. Ilość i właściwości pozyskanych komórek posłużą do oceny zagrożenia przerzutami, diagnostyki prenatalnej, wychwytywania komórek macierzystych, bakterii, wirusów, a sama technika może przyczynić się do zwiększenia czułości stosowanych już technik np. ELISA. Zakładanymi efektami zadania mają być: znaczne obniżenie kosztów, skrócenie czasu, a także duża pewność uzyskanego wyniku badania diagnostycznego.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont