Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

Print Friendly

Laboratorium
Materiałów Luminescencyjnych

Laboratorium jest przygotowane do wykonywania syntez materiałów o zaprojektowanych właściwościach luminescencyjnych. Otrzymane luminofory mogą zostać poddane pełnej charakterystyce spektroskopowej oraz analizie składu. Materiały takie znajdują zastosowanie m. in. w nowoczesnym oświetleniu oraz zabezpieczeniach produktów przed fałszerstwem.

W skład Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych wchodzą nowocześnie wyposażone laboratoria Syntezy Organicznej, Nieorganicznej, Syntez Specjalnych oraz Syntezy Czystej.

W laboratoriach można otrzymywać związki organiczne, materiały oparte o jony pierwiastków ziem rzadkich, a także nanocząstki. Dostępna aparatura pozwala na prowadzenie reakcji w fazie ciekłej lub stałej, z wykorzystaniem konwencjonalnego ogrzewania termicznego lub promieniowania mikrofalowego, stosując obniżone lub podwyższone ciśnienie.

Reaktory mikrofalowe umożliwiają prowadzenie do 10 reakcji równolegle. Komory rękawicowe pozwalają na syntezę związków wymagających pracy w atmosferze gazu obojętnego.

Przygotowanie różnego rodzaju próbek, m. in. próbek przemysłowych, farmakologicznych, środowiskowych oraz żywności do analiz można przeprowadzić za pomocą aparatów do wielozadaniowej ekstrakcji, suszenia rozpyłowego, suszenia próżniowego oraz liofilizacji.

Poreakcyjne wygrzewanie materiałów może być prowadzone w piecach wysokotemperaturowych, które są na wyposażeniu Piecowni.

Pełna charakterystyka spektroskopowa otrzymanych materiałów może zostać wykonana w Laboratorium Spektroskopii Optycznej, które wchodzi w skład Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych. Natomiast analizę składu ilościowego można przeprowadzić w Laboratorium Analiz Ilościowych, które jest wyposażone w optyczny spektrometr emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES) i atomowy spektrometr absorpcyjny (ASA).

Synteza związków o zdefiniowanych właściwościach luminescencyjnych,

m. in. o szerokim zakresie emisji lub o charakterystycznym widmie emisji oraz ich pełna charakterystyka spektroskopowa,

Przygotowanie różnego rodzaju próbek,

m. in. próbek przemysłowych, farmakologicznych, środowiskowych oraz żywności do analizy metodą ICP-OES lub ASA,

Analiza wielopierwiastkowa różnego rodzaju próbek.

REAKTORY MIKROFALOWE

emitujące jednorodne pole mikrofalowe, posiadające możliwość programowania temperatury, mocy grzewczej i ciśnienia, z możliwością chłodzenia powietrzem,

 • reaktor mikrofalowy niskociśnieniowy, model RotoSYNTH (Milestone Inc.) umożliwia prowadzenie reakcji zarówno w fazie ciekłej, jak i stałej reagentów pod obniżonym ciśnieniem, moc mikrofal do 1200 W,
 • reaktor mikrofalowy wysokociśnieniowy, model MicroSYNTH (Milestone Inc.) umożliwia prowadzenie do 10 reakcji równolegle, wyposażony w naczynia ciśnieniowe o pojemności 35 ml i ciśnieniu maksymalnym do 30 bar, moc mikrofal do 1600 W.

REAKTORY CIŚNIENIOWE DO SYNTEZ,

modele 4575B i 4576B (Parr Instruments) o pojemności 250 i 500 ml, ciśnieniu maksymalnym do 345 bar i temperaturze maksymalnej do 500 °C, wyposażone w mieszadło mechaniczne.

KOMORY RĘKAWICOWE TYPU GLOVE-BOX,

m. in. komora 4-rękawicowa, model Unilab Pro Eco SP 2000/78 (M. Braun Inertgas-Systeme GmbH) przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej i bezwodnej, wyposażona w mikroskop Leica M60.

AUTOMATYCZNY EKSTRAKTOR SOXHLETA,

model B-811 (Büchi Labortechnik AG) zbudowany z 4 niezależnych stanowisk do równoległej ekstrakcji z różnego rodzaju matryc stałych i półstałych, pozwala prowadzić proces (etap suszenia) w atmosferze gazu obojętnego, przeznaczony m. in. do oznaczania substancji w różnego rodzaju próbkach przemysłowych i środowiskowych.

SUSZARKA ROZPYŁOWA,

model B-290 (Büchi Labortechnik AG) przeznaczona do odwadniania produktów w postaci roztworu do postaci proszku, znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym do otrzymywania np. mleka w proszku, farmaceutycznym do suszenia wyciągów (ekstraktów), kosmetycznym i chemicznym.

LIOFILIZATOR,

model Alpha 2-4 LDPlus (Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH) przeznaczony do liofilizacji materiałów biologicznych, żywności, produktów farmakologicznych, osadów, produktów chemicznych czy materiałów archeologicznych.

PIECE WYSOKOTEMPERATUROWE:

 • kompaktowe komorowe piece wysokotemperaturowe, model LHT 8/18/P310 (Nabertherm), o maksymalnej temperaturze do 1800 °C i pojemności do 8 l,
 • piece muflowe, modele: L9/12/P330, L15/13/P330, L24/12/P330 (Nabertherm), o maksymalnej temperaturze do 1300 °C i pojemności od 9 do 24 l. OPTYCZNY SPEKTROMETR EMISYJNY z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES), model iCAP serii 7000 (Thermo Scientific) zapewnia dużą szybkość analizy wielopierwiastkowej na poziomie śladowym, w zakresie spektralnym od 166 do 847 nm.

ATOMOWY SPEKTROMETR ABSORPCYJNY,

model SavantAA S (GBC) przeznaczony do analizy pierwiastków, posiada 8 w pełni zautomatyzowanych lamp, możliwość programowanego sterowania płomieniem, w zakresie spektralnym od 185 do 900 nm.

JCdr JOANNA CYBIŃSKA (Head of the laboratory)

Kontakt:

 • adres e-mail: joanna.cybinska@eitplus.pl
 • nr tel.: (48) 717347104
 • pokój: 3.02 (budynek 3)

Dane bibliograficzne: 

 • liczba publikacji : 47
 • index h: 13
 • imp factor: 144.34

 

Współpraca międzynarodowa

Stypendia i praca w jednostkach zagranicznych:   

 • Marie Curie Actions: Universidade de Aveiro, Portugalia/2004
 • Universität zu Köln, Kolonia, Niemcy /2008
 • Ruhr University, Bochum, Niemcy /2009-2011

 

Organizacja konferencji i redakcja czasopism naukowych:

 • Sekretarz naukowy konferencji : ESTE 2010, REMAT 2013, ICL2014, ESTE 2016
 • Edytor Optical Materials 2005-2014
 • Edytor-gość (Guest Editor): Optical Materials (2010), J. of Rare Earth (2013), Procedia Physics (2015), J. Luminescence (2015, 2016)

 

Doświadczenie i zainteresowania badawcze:

 • Synteza luminescencyjnych monokryształów domieszkowanych jonami ziem rzadkich; w warunkach całkowicie bezwodnych oraz za pomocą metod reakcji Bridgemana oraz w fazie stałej
 • Luminofory dla źródeł światła białego LED (WLEDs)
 • Synteza nanowymiarowych materiałów nieorganicznych z użyciem różnych technik, włączając metodę solwotermalną wspomaganą mikrofalami oraz metodę hydrotermalną
 • Synteza nanowymiarowych luminoforów domieszkowanych jonami lantanowców z użyciem cieczy jonowych
 • Luminescencyjne ciecze jonowe

 


 

dr MAGDALENA WILK-KOZUBEKMWK

Kontakt:

 • adres e-mail: magdalena.wilk@eitplus.pl
 • nr tel.: (48) 717347152
 • pokój: 3.07 (budynek 3)

Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 7
 • liczba patentów i zgłoszeń patentowych: 2

 

Doświadczenie badawcze i inne aktywności naukowe:

 • praca doktorska pt.: „Coordination polymers based on phosphonic acids – design, synthesis and structural characterization”, Politechnika Wrocławska, 2016
 • kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 • członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Zainteresowania naukowe:

 • synteza organicza, w szczególności synteza kwasów fosfonowych
 • synteza hydro- i solwotermalne polimerów koordynacyjnych
 • wyznaczanie struktur krystalicznych małych cząsteczek, takich jak ligandy organiczne i kompleksy metali
 • analiza spektroskopowa (1H, 13C, 31P NMR, FT-IR, FT-Raman), strukturalna (monokrystaliczny XRD, PXRD) i termiczna  (TG, DSC)
 • charakterystyka właściwości luminescencyjnych (wydajności kwantowej, czasu zaniku) cząsteczek w postaci proszków, roztworów i cienkich warstw

 

MCdr MACIEJ CZAJKOWSKI

Kontakt:

 • adres e-mail: maciej.czajkowski@eitplus.pl
 • nr tel.: (48) 717347121
 • pokój: 3.07 (budynek 3)

 

Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 9
 • liczba patentów i zgłoszeń patentowych: 1

 

Doświadczenie badawcze:

 • praca doktorska „Badanie pochodnych azobenzenu w procesach optycznego przetwarzania informacji”, Politechnika Wrocławska, 2014
 • 12-miesięczny projekt w ramach stypendium „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej”, Politechnika Wrocławska, MNiSW

 

Zainteresowania naukowe:

 • charakterystyka efektów indukowanych światłem i polem elektrycznym w ciekłych kryształach
 • wytwarzanie i charakterystyka komórek ciekłokrystalicznych
 • właściwości fizykochemiczne (optyczne, mikroskopowe, termiczne i elektryczne) materiałów, takich jak polimery, barwniki i ciekłe kryształy
 • instrumentalne metody analityczne, takie jak spektroskopia optyczne, fluorymetria, polarymetria, potencjometria, konduktometria, itp.
 • mikroskopia SEM
Przemysław Hałub

Opiekun Klienta

Przemysław Hałub

tel: 510 132 637

przemyslaw.halub@eitplus.pl

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont