Bank Światowy pomaga dolnośląskim innowatorom

Print Friendly

Bank Światowy pomaga dolnośląskim innowatorom

Dolnośląskie przedsiębiorstwa planujące innowacyjne projekty mogą lepiej przygotować się do ich wdrożenia. Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz we współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu oraz Urzędem Marszałkowskim, przeprowadza ocenę potrzeb i potencjału firm w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce.

Ten wyjątkowy projekt Banku Światowego skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw MŚP z Dolnego Śląska, które inwestują w innowacje i działalność B&R oraz planują skorzystać ze wsparcia publicznego. Wywiady prowadzone są w siedzibie przedsiębiorstw przez konsultantów regionalnych z rozległym doświadczeniem biznesowym, którzy zajmują się zawodowo doradztwem lub wdrażali i rozwijali innowacje. Spotkanie ma charakter dyskusji prezesa firmy z konsultantem Banku Światowego, która koncentruje się na kilku obszarach, m.in.: zarządzaniu strategicznym, motorach innowacyjności i wzrostu, barierach wzrostu i innowacji oraz pozycji firmy w łańcuchu innowacji i jej relacji z otoczeniem biznesowym. Nasze podejście opiera się na pogłębionych, indywidualnych rozmowach z prezesami i właścicielami wybranych firm, które nakierowane są na identyfikację potrzeb i barier w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadziliśmy już ponad 170 spotkań z firmami. Nadal prowadzimy rekrutację i wywiady – tłumaczy Jerzy Toborowicz z Banku Światowego.

Bank gwarantuje zachowanie tajemnicy rozmowy i zobowiązuje się do zachowania anonimowości wszystkich danych uzyskanych w wywiadzie. Poszczególne wywiady nie będą upubliczniane pojedynczo, ale w formie zagregowanych danych – zbiorczych zestawień statystycznych.

Partnerami projektu Banku Światowego na Dolnym Śląsku zostały instytucje otoczenia biznesu – Data Techno Park, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz regionalne organizacje biznesu – Dolnośląscy Pracodawcy z Konfederacji Lewiatan oraz Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa. – Cieszę się, że rozpoczęliśmy stałą współpracę z Bankiem Światowym w regionie. Ten projekt zapewni, że podejmowane działania, mające na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w kształtowanie polityki innowacji w Polsce, będą miały charakter stały i mogą być kontynuowane przez cały okres wdrażania funduszy europejskich, a także później – mówi Marcin Kowalski, koordynator konsultantów regionalnych Banku Światowego i wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

– Firmy uczestniczące w projekcie Banku Światowego otrzymują pomoc merytoryczną w określeniu tych obszarów funkcjonowania organizacji, na których powinna się skupić firma zainteresowana wzmocnieniem ekspansji i rozwojem innowacji w przyszłości – podkreśla Romuald Litwin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (B+R) w Data Techno Park Sp. z o. o., konsultant regionalny w projekcie Banku Światowego.

– To ważny projekt i świetna decyzja Ministerstwa Gospodarki, by zaangażować Bank Światowy. Wierzę, że dzięki niemu powstaną systemowe rozwiązania, które zwielokrotnią dialog z przemysłem w kontekście rozwoju innowacji w Polsce i całej Unii Europejskiej. To kluczowy czynnik sukcesu. Bez aktywnego współuczestnictwa przedsiębiorców w systemie wspierania innowacji mimo najszczerszych chęci, możemy rozwijać tylko wyobrażenia o obszarach, które warto kształtować , by nasza gospodarka mogła się rozwijać.– zaznacza Patrycja Radek, Dyrektor Rozwoju Departamentu Biznesu we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz konsultant regionalny w projekcie Banku Światowego.

Przedsiębiorstwa będą miały kluczowy wpływ na rozdysponowanie ok. 10 mld Euro, które Polska ma do wydania z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 na rozwój innowacji i wsparcie tzw. inteligentnych specjalizacji. Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz we współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, przeprowadza ocenę potrzeb i potencjału firm w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce. Inteligentne specjalizacje są obszarami gospodarczymi, które dzięki wdrażaniu szeroko rozumianych innowacji mają największy potencjał dla rozwoju kraju i to na nich będzie skoncentrowane wsparcie publiczne przeznaczone na rozwój innowacji w nowej perspektywie finansowej.

Autor: , Opublikowano: 02.11.2015
plusfontminusfontreloadfont